Τρίτη, 30 Μαρτίου 2010

ΔΕΗ: Καθαρά κέρδη ύψους 693,3 εκατομμύρια ευρώ


Στο ποσό των 993,1 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα προ φόρων κέρδη της ΔΕΗ το 2009 έναντι ζημιών 395,9 εκατ. ευρώ το 2008 ενώ τα μετά από φόρους κέρδη, διαμορφώθηκαν σε 693,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 305,9 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 6.030,4 εκατ. ευρώ από 5.801,9 εκατ. ευρώ το 2008, αυξημένος κατά 228,5 εκατ. ευρώ (+ 3,9%). Από την εφαρμογή της Διερμηνείας 18 των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, η ΔΕΗ αναγνώρισε από 1.1.2009 στον κύκλο εργασιών πρόσθετα έσοδα ύψους 168,9 εκατ. ευρώ που αφορούν προγράμματα συμμετοχής χρηστών του δικτύου ηλεκτροδότησης για τη σύνδεσή τους.

Εξαιρουμένου του ποσού αυτού, η αύξηση του κύκλου εργασιών περιορίζεται σε 59,6 εκατ. ευρώ (+1,0%) έναντι του 2008. 

Το 2009, το 28,2% των συνολικών εσόδων της εταιρίας δαπανήθηκε για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, αγορές ενέργειας και δικαιώματα εκπομπής CO2, σημειώνοντας κατακόρυφη πτώση σε σχέση με το αντίστοιχο μέγεθος για το 2008 που ήταν 53,2%. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι κυριότεροι παράγοντες που συντέλεσαν στη ριζική αυτή αντιστροφή της περυσινής εικόνας σχετίζονται με: 

- τη σημαντική πτώση των διεθνών τιμών των καυσίμων, καθώς και της ηλεκτρικής ενέργειας που αγοράζει η ΔΕΗ , 

- την αύξηση κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες, σε 60,4% το 2009, της συμμετοχής των εγχώριων «καυσίμων» (λιγνίτης, νερά, ΑΠΕ) στο ενεργειακό μείγμα, έναντι 52,2% το 2008 και, σε μικρότερο βαθμό, 

- τη μείωση της ζήτησης που σημειώθηκε κυρίως στις κατηγορίες πελατών με χαμηλά τιμολόγια. 

Σε απόλυτα μεγέθη, η σημαντική πτώση των τιμών των καυσίμων και η μειωμένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, είχαν σαν αποτέλεσμα οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο και αγορές ενέργειας να μειωθούν κατά 1.351,6 εκατ. ευρώ, μείωση 46,2%. 

Πρέπει επίσης να τονισθεί ότι, το 2009, η υδροηλεκτρική παραγωγή ήταν αυξημένη κατά 2.052 GWH (+65,1%) σε σχέση με το αντίστοιχο μέγεθος του 2008, που ήταν έτος πολύ χαμηλής υδραυλικότητας, ενώ, παράλληλα, η παραγωγή Η/Ε από λιγνιτικούς σταθμούς αυξήθηκε κατά 672 GWH (+2,2%). 

Το 2009, ο Όμιλος ανέθεσε σε ανεξάρτητο οίκο την εκτίμηση της εύλογης αξίας των παγίων περιουσιακών του στοιχείων με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2009. 

Το αποτέλεσμα της εκτίμησης έχει ενσωματωθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2009. Η απομείωση της αξίας των παγίων που επιβάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης 2009 ανέρχεται σε 138,7 εκατ. ευρώ. Οι νέες αναπροσαρμοσμένες αξίες αποσβένονται από 1.1.2010. 

Tα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 1.677,5 εκατ. ευρώ έναντι 343,6 εκατ. ευρώ το 2008, αυξημένα κατά 1.333,9 εκατ. ευρώ (+388,2%). Το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 27,8%, σε σύγκριση με 5,9% το 2008. 

Χωρίς την επίπτωση στα αποτελέσματα του 2009 της απομείωσης που προέκυψε από την εκτίμηση της εύλογης αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου, το EBITDA και το περιθώριο EBITDA θα είχαν διαμορφωθεί σε 1.816,2 εκατ. ευρώ και 30,1% αντίστοιχα. 

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου, o Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ ΑΕ κ. Αρθούρος Ζερβός, δήλωσε: 

«To 2009 ήταν μία χρονιά με πολύ καλές οικονομικές επιδόσεις σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αυξημένη συμμετοχή της υδροηλεκτρικής και λιγνιτικής παραγωγής στο ενεργειακό μείγμα και στην πολύ σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων και της αγοραζόμενης ενέργειας.
Επιπρόσθετα, επέδρασε θετικά και η μείωση της ζήτησης από κατηγορίες πελατών με χαμηλά τιμολόγια.
Το 2010 ξεκίνησε με καλές προοπτικές, καθώς συνεχίζουν να επιδρούν αρκετοί από τους παράγοντες που επέδρασαν θετικά το 2009. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα δεδομένα τα οποία μπορεί να επηρεάσουν αυτές τις κατ' αρχήν θετικές προοπτικές: 


- Η επίδραση της οικονομικής συγκυρίας στη ρευστότητα των πελατών μας, 


- H είσοδος ανταγωνιστών προμηθευτών στη λιανεμπορική αγορά, η οποία λειτουργεί κάτω από συνθήκες εκτεταμένων τιμολογιακών στρεβλώσεων, που επιτρέπουν στους νεοεισερχόμενους επιλεκτικές εμπορικές πρακτικές και αναιτιολόγητα υψηλά και βραχυπρόθεσμα κέρδη. Για την άρση των στρεβλώσεων αυτών, η ΔΕΗ έχει ήδη υποβάλει σχετικές προτάσεις στην ΡΑΕ. 


- Επιπρόσθετα, τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ για το 2010, θα επιβαρυνθούν με περίπου 100 εκατ. ευρώ λόγω της κατάργησης της απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης για το diesel που χρησιμοποιεί η ΔΕΗ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 


Τα ανωτέρω συγκλίνουν στην εντατικοποίηση των δράσεων μας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εταιρίας, όταν μάλιστα η ΔΕΗ καλείται να λειτουργήσει σε ένα διαρκώς εντεινόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον».

Δεν υπάρχουν σχόλια: