Τρίτη, 6 Απριλίου 2010

Ιδρύθηκε η «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.» από την Εθνική Τράπεζα

Την ολοκλήρωση της διαδικασίας ίδρυσης της 100% θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία», ανακοίνωσε αμέσως μετά το Πάσχα η Εθνική Τράπεζα.

Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της εταιρείας αποτελείται από 241 εμπορικά κτίρια (κυρίως τραπεζικά καταστήματα και κτίρια γραφείων) σε θέσεις υψηλής προβολής και εμπορικότητας, τα οποία μισθώνονται κατά πλειονότητα στην Εθνική Τράπεζα. Σύμφωνα με πρόσφατη αποτίμηση του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών, η εμπορική αξία του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της εταιρείας ανέρχεται σε 914 εκατ. ευρώ. Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. θα δραστηριοποιηθεί στον χώρο των επενδύσεων, διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας.


Τα τελευταία χρόνια,...
ο θεσμός των ΑΕΕΑΠ έχει αναπτυχθεί στη χώρα μας και αναμένεται να αποτελέσει μια δημοφιλή μορφή επένδυσης, τόσο για τους ιδιώτες μικροεπενδυτές όσο και για τους θεσμικούς επενδυτές, εγχώριους και ξένους. Με δεδομένο και το γενικότερο ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί για τη δημιουργία τέτοιων εταιρειών, είναι προφανές ότι η ανάπτυξη των ΑΕΕΑΠ θα δημιουργήσει τον κύριο κορμό θεσμικών επενδυτών ακινήτων στην Ελλάδα και θα καθορίσει αποφασιστικά το μέλλον και την ανάπτυξη της κτηματαγοράς.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, η ΕΤΕ προέβη στην απόφαση σύστασης ΑΕΕΑΠ με δύο στόχους:

Πρώτος, η δημιουργία ενός επενδυτικού οχήματος με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για επενδυτές που αποσκοπούν σε ένα σταθερό εισόδημα (ελληνικά και διεθνή συνταξιοδοτικά ταμεία, θεσμικοί επενδυτές, ιδιώτες επενδυτές κ.λπ.) μέσω μερισμάτων μιας εταιρείας με την αξιοπιστία που προσδίδει η διαχείρισή του από τον Όμιλο της ΕΤΕ. Η εταιρεία αυτή, στην οποία θα κληθούν να συμμετάσχουν επενδυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μπορεί να εξασφαλίζει υψηλές αποδόσεις λόγω των παρακάτω πλεονεκτημάτων:

• Οι ΑΕΕΑΠ κατέχουν χαρτοφυλάκια τα οποία περιλαμβάνουν ικανό αριθμό ακινήτων, γεγονός που συνεπάγεται διαφοροποίηση των επενδύσεων, μέσω της βελτίωσης της γεωγραφικής ή/και κλαδικής διασποράς, με αποτέλεσμα οι επενδυτές σε μετοχές ΑΕΕΑΠ να επωφελούνται από τη διαφοροποίηση που κάνουν οι ίδιες οι ΑΕΕΑΠ στο χαρτοφυλάκιό τους.

• Οι ΑΕΕΑΠ στελεχώνονται από πρόσωπα με τεχνογνωσία και εμπειρία, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους.

• Υφίσταται μεγαλύτερη δυνατότητα μερικής ή ολικής ρευστοποίησης μιας τέτοιας επένδυσης σε σχέση με την άμεση επένδυση σε ακίνητα. Σε αντίθεση με τις δυσκολίες αναφορικά με την πώληση ενός ακινήτου, με βάση τα επίπεδα προσφοράς και ζήτησης στην αγορά ακινήτων κάθε περίοδο, η συμμετοχή σε μια ΑΕΕΑΠ μπορεί να εξασφαλίσει τη ρευστότητα του κεφαλαίου κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, μέσω συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε κάποια αντίστοιχη αγορά. Επιπρόσθετα, δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής σε ΑΕΕΑΠ ακόμα και σε επενδυτές με σχετικά μικρό διαθέσιμο κεφάλαιο, το οποίο κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα ήταν επαρκές για επένδυση σε ακίνητα.

• Οι ΑΕΕΑΠ διέπονται από ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο το οποίο δίνει τη δυνατότητα για υψηλές αποδόσεις μέσω των μερισμάτων που διανέμονται και τα οποία μπορεί να είναι κατά περίπτωση (ανάλογα με τη μερισματική πολιτική που ακολουθεί η κάθε εταιρεία) υψηλότερα από τα μισθώματα μετά από φόρους που εισπράττονται από κάποιον ιδιώτη-ιδιοκτήτη ενός ακινήτου.

Δεύτερον, η δημιουργία ενός εξειδικευμένου οχήματος που μπορεί να εκμεταλλευτεί, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις εκάστοτε ισχύουσες συνθήκες της αγοράς, τις επενδυτικές ευκαιρίες στο χώρο του real estate στην ευρύτερη περιοχή δραστηριοποίησης του Ομίλου της ΕΤΕ και επιπρόσθετα να μεγιστοποιήσει την απόδοση του σημαντικού χαρτοφυλακίου ακινήτων ιδιοκτησίας της Τράπεζας, το οποίο δεν μπορεί να αποτελέσει επενδυτικό εργαλείο στο πλαίσιο του αντικειμένου αυτής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: