Παρασκευή, 9 Απριλίου 2010

Προς αναγνώριση τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων κολλεγίων

Νόμιμο κρίθηκε από το Ε' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του υπουργείου Παιδείας, με το οποίο προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία στην κοινοτική οδηγία για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. 
Το εν λόγω σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος προσαρμόζει την ελληνική νομοθεσία στις ευρωπαϊκές οδηγίες 2005/36/ΕΚ και 2006/100/ΕΚ, για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Και οι δύο αυτές οδηγίες έπρεπε να είχαν επικυρωθεί από την Ελλάδα το 2007.

Σύμφωνα με διευκρινιστική ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, η Οδηγία 2005/36/ΕΚ δεν αφορά στην ακαδημαϊκή αναγνώριση των τίτλων σπουδών, καθώς η ρύθμιση αυτή «ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των κρατών μελών».


Το υπουργείο επισημαίνει ότι για την παράλειψη ενσωμάτωσης της Οδηγίας, η χώρα μας καταδικάσθηκε από το ευρωπαϊκό δικαστήριο κατόπιν σχετικής προσφυγής της Επιτροπής με την απόφαση C-465/08 (απόφαση της 02-07-2009) και έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία επιβολής προστίμου, το οποίο από 15-01-2010 σήμαινε μέχρι και 35.000 ευρώ ημερησίως.


«Σκοπός της οδηγίας είναι η διευκόλυνση του Ευρωπαίου πολίτη στην ανάληψη και άσκηση νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος σε κράτος-μέλος (κράτος υποδοχής, π.χ. Ελλάδα) άλλο από εκείνο (κράτος καταγωγής, π.χ. Γερμανία) στο οποίο αυτός απέκτησε τα επαγγελματικά προσόντα του. Η βασική αρχή της οδηγίας συνίσταται στο ότι το κράτος υποδοχής (π.χ. Ελλάδα) επιτρέπει την πρόσβαση σε νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα όταν ο ενδιαφερόμενος έχει κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα (και όχι μόνο τίτλο σπουδών) σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Γερμανία)» επισημαίνει το υπουργείο, σημειώνοντας:


«Η Οδηγία παρέχει στο κράτος μέλος υποδοχής (π.χ. Ελλάδα) τη δυνατότητα να ελέγξει την εκπαίδευση που οδήγησε στα συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα, είτε αυτή η εκπαίδευση έγινε στο εξωτερικό είτε στην Ελλάδα. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν σοβαρές αποκλίσεις, τότε δίνεται η δυνατότητα στο κράτος μέλος να επιβάλει στον ενδιαφερόμενο εξετάσεις, ή την υποχρεωτική απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας».


Όσον αφορά στα κολέγια,...
το υπουργείο σημειώνει ότι «αυτά δεν μπορούν να παρέχουν κανενός είδους τίτλο εκπαίδευσης παρά μόνο βεβαιώσεις σπουδών». 
 
(Σημ. Αυτό όμως δεν αναιρεί τη δυνατότητα επαγγελματική πρόσβασης των αποφοίτων τους, αφού σύμφωνα με την οδηγία δεν υπάρχει ταύτιση ακαδημαϊκών προσόντων  με επαγγελματικά προσόντα, όπως σε πολλές περιπτώσεις ισχύει μέχρι σήμερα στην Ελλάδα).

Σύμφωνα με το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος, καταργείται το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών Τίτλων Εξωτερικού (ΣΑΕΙΤΕ) και αντικαθίσταται μέχρι το 2013 από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) το οποίο θα έχει την ευθύνη για τα επαγγελματικά δικαιώματα.


Μετά το 2013 η ευθύνη αναγνώρισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων μετακυλύεται στα επιμελητήρια, επαγγελματικές Ενώσεις κ.λπ. (Επαγγελματικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Δικηγορικούς και Ιατρικούς Συλλόγους κ.ά.) τα οποία λειτουργούν με τη μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου.


Το ΣτΕ, ωστόσο, έκρινε ότι τα Επιμελητήρια, Δικηγορικοί και Ιατρικοί Σύλλογοι θα καθορίζουν (και όχι ο υπουργός Παιδείας όπως προβλέπει το σχέδιο Π.Δ.) κατά περίπτωση και ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε επαγγέλματος το βαθμό γνώσης της ελληνικής γλώσσας που θα πρέπει να έχουν όσοι επιθυμούν την αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων προκειμένου να ασκήσουν το επάγγελμά τους στη χώρα μας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: